معرفی

مشخصات فردی

اشکان حافظ الکتب

نام - نام خانوادگی : اشکان   حافظ الکتب

پست الکترونیکی : a_hafez@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی صنایع برنامه ریزی تولید
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

مدیرگروه کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی اجتماعی

مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی لجستیک

مدیر گروه دکتری گرایش تحقیق در عملیات

مدیر گروه دکتری گرایش اتوماسیون

عضو شورای پژوهشی دانشکده مهندسی صنایععضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

محل خدمت : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده مهندسی صنایع

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه دوره دکتری مهندسی صنایع و مدیر گروه کارشناسی ارشد سیستم های اقتصادی اجتماعی و گروه مهندسی لجستیک

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387-07-01

اشکان حافظ الکتب
اشکان حافظ الکتب

محل خدمت :
    دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :
    دانشیار
^